» متن آهنگ پدر رضا صادقی

متن آهنگ پدر رضا صادقی

بوی لاله بوی شبنم میده دستت بوی احساس و محبت میده دستت

بوی رحمت بوی زحمت میده دستت بوی الفت بوی نعمت میده دستت

بوی لاله بوی شبنم میده دستت بوی احساس و محبت میده دستت

بوی رحمت بوی زحمت میده دستت بوی الفت بوی نعمت میده دستت

پدر قربون دستت پدر قربون دستت پدر قربون دستت

پدر قربون دستت پدر قربون دستت پدر قربون دستت


توی اوج خستگی بشاش رویت مهربانانه ترین خلق و خویت

توی اوج خستگی بشاش رویت مهربانانه ترین خلق و خویت

همه ی عالم یه گوش تو یه گوشه من بشم قربون هر تار ریزه ی مویت

همه ی عالم یه گوش تو یه گوشه من بشم قربون هر تار ریزه ی مویت

پدر قربون دستت پدر قربون دستت پدر قربون دستت

پدر قربون دستت پدر قربون دستت پدر قربون دستت


ای برای هر جوونی حکم یک رود، ای تویی منبع عشق و رحمت و جون

تا تو هستی رو سرم عین وجودم، زندگیم بی تو پدر جون می شه نابود

ای برای هر جوونی حکم یک رود، ای تویی منبع عشق و رحمت و جون

تا تو هستی رو سرم عین وجودم، بی تو ای پدر من نیست و نابودم

پدر قربون دستت پدر قربون دستت پدر قربون دستت

پدر قربون دستت پدر قربون دستت پدر قربون دستت

پدر قربون دستت پدر قربون دستت پدر قربون دستت

پدر قربون دستت پدر قربون دستت پدر قربون دستت


ارم بلاگ

فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله